Ελλάδα
Επικοινωνία | Global Site
Πολιτική για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 Α. Γενικά

 1. Η FUJIFILM HELLAS SA τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης ιδίως λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
 2. Σκοπός της πολιτικής μας είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία δηλώνει ότι αφενός μεν αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση, αφετέρου δε ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.
 3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή τους κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4808/2021, όλα τα εργαζόμενα  και απασχολούμενα στην εταιρεία πρόσωπα, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, αλλά των εργαζομένων των οποίων η σχέση εργασίας.

Β. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Η εταιρεία με βάση την υιοθετηθείσα  πολιτική της για την πρόληψη  και αντιμετώπιση της βίας και  της παρενόχλησης στην εργασία δηλώνει ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :  

 1. Απαγορεύεται και δεν είναι ανεκτή, οποιαδήποτε μορφή βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης ή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου, από οποιονδήποτε, κατά τη διάρκεια ή εξ αφορμής της εργασίας ή με πρόσχημα αυτήν, τόσον εντός του χώρου και χρόνου εργασίας όσο και εκτός αυτής, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων του εργαζομένου/ης από και προς αυτήν αλλά και των λοιπών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (εκπαίδευση, διάλειμμα κλπ) που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εργασία, ακόμη και αυτών που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
 2. Κάθε καταγγελία ή αναφορά σχετικά με περιστατικά βίας ή παρενόχλησης διερευνάται από την εταιρεία χωρίς χρονοτριβή, με αμεροληψία με βάση τις αρχές της εμπιστευτικότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων.
 3. Η εταιρεία παρέχει τη συνεργασία της και κάθε σχετική πληροφορία, εφόσον ζητηθεί, στις αρμόδιες αρχές, δημόσιες, διοικητικές ή δικαστικές αρχές, κατά την έρευνα περιστατικού βίας ή παρενόχλησης ή παρεμφερούς συμπεριφοράς.

Γ. Πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και της  εταιρείας - Διαδικασία υποβολής και εξέτασης καταγγελιών

 1. Σε περίπτωση που υπάρξει περιστατικό βίας ή παρενόχλησης, κάθε θιγόμενο πρόσωπο ενημερώνει τον ορισθέντα σύνδεσμο της εταιρείας, ο οποίος, πέραν της διερεύνησης του περιστατικού, καθοδηγεί για τις ενέργειες και τα δικαιώματά του καθώς και για τα στοιχεία των αρμοδίων αρχών, στις οποίες έχει δικαίωμα να προσφύγει (Επιθεώρηση Εργασίας, Συνήγορος του Πολίτη). Παράλληλα πληροφορεί τον θιγόμενο για τη δυνατότητα καταγγελίας στο αυτοτελές τμήμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), μέσω και της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555, καθώς επίσης και για την υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας να μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί περιστατικό βίας ή παρενόχλησης, η εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, λαμβάνει τα κατά περίπτωση πρόσφορα μέτρα σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να παρεμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο συμβάν. Στα μέτρα αυτά ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων η σύσταση συμμόρφωσης, η αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή ακόμη και η καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας του καταγγελλομένου λόγω υπαιτιότητας του.
 3. Κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, έχει τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 4808/2021.
 4. Ο παρών κανονισμός, ο οποίος αναρτάται στον πίνακα Ανακοινώσεων της εταιρείας, έχει συνταχθεί κατόπιν ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους, αποτελεί δε  αναπόσπαστο μέρος των πάσης φύσεως συμβάσεων που έχουν καταρτισθεί ή πρόκειται στο εξής να καταρτισθούν με  τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχολούμενους στην εταιρεία, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί τόσο για τα δικαιώματα και  υποχρεώσεις τους, όσο και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν την εταιρεία, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές.
 5. Ως προσωπικό αναφοράς («σύνδεσμος») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία ορίζεται η κα Σωτηρλή Χαρά. Η σχετική καταγγελία μπορεί να γίνει από το θιγόμενο εκτός των άλλων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση h.sotirli@fujifilm.gr ή και τηλεφωνικά στον αριθμό 210-9404100.  
© FUJIFILM Ελλάδα